Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Welkom bij
Het jaarlijks Docentencongres

Inleiding

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Schoolinfo.

Schoolinfo hecht waarde aan de vertrouwelijkheid van uw gegevensen gaat zorgvuldig om met de verwerking van deze persoonsgegevens. Daarnaast neemt Schoolinfo passende maatregelen om uw gegevens te beschermen en beveiligen.

Schoolinfo verwerkt uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of het doen van aanbiedingen door derden.

Schoolinfo bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor Schoolinfo deze verzamelt of verwerkt.

Schoolinfo neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacy wetgeving in acht. Eventuele vragen, klachten of suggesties kunt u sturen naar secretariaat@schoolinfo.nl.

Hoe verzamelt Schoolinfo persoonsgegevens

Schoolinfo verzamelt persoonsgegevens op de volgende manieren:

Direct van de betrokken persoon zelf
Bijvoorbeeld als u zich abonneert op een nieuwsbrief, een app downloadt, zich opgeeft voor het bijwonen van een bijeenkomst of een training. Of als u een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met Schoolinfo. Of als u zelf informatie plaatst op onze websites en/of social media kanalen.

Als gevolg van het gebruik van diensten of deelname aan evenementen
Bijvoorbeeld wanneer u een nieuwsbrief leest, onze websites bezoekt, een bijeenkomst bijwoont, of één van onze instrumenten gebruikt, kan Schoolinfo informatie over dat gebruik vastleggen. Voor bijeenkomsten geldt bijvoorbeeld dat Schoolinfo foto’s kan maken ten behoeve van de verslaglegging of verslaggeving van de bijeenkomst. Voor onlinediensten geldt dat Schoolinfo uw interacties registreert.

Schoolinfo maakt op zijn websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Voor meer informatie daarover kunt u terecht in de betreffende cookieverklaring op iedere website.

  • Hoe gebruiken wij deze informatie

Schoolinfo verwerkt en verzamelt persoonsgegevens met het doel om;

  • u adequaat te kunnen toelaten tot de dienstverlening van Schoolinfo die u zelf heeft aangevraagd;
  • u te informeren over verdere dienstverlening van Schoolinfo, indien dit van toepassing is;
  • inzicht te krijgen in het gebruik van de dienstverlening en deze dienstverlening te optimaliseren en eventueel te personaliseren;
  • de relatie tussen u en Schoolinfo te beheren, waaronder het correct verwerken van wijzigingen in uw persoonsgegevens;
  • marktonderzoek en gebruikersanalyses uit te voeren.
  • Met wie delen wij deze informatie?

Met leveranciers van Schoolinfo
Schoolinfo kan informatie over gebruikers doorgeven aan leveranciers van wie wij gebruik maken om de dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld externe trainers of sprekers, verwerkers van aanmeldingen voor evenementen, een mailingbedrijf of een (markt)onderzoeksbureau). Als dat het geval is dan sluiten wij schriftelijke overeenkomsten met leveranciers die namens Schoolinfo persoonsgegevens verwerken. Hierin worden passende verplichtingen vastgelegd om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

Met partners van Schoolinfo
In sommige gevallen is het wenselijk om persoonsinformatie te delen met derden die deze informatie zelfstandig gebruiken. Wanneer dat het geval is zullen wij u expliciet om toestemming vragen voor het doorleveren van uw gegevens.

Met de autoriteiten
In uitzonderlijke gevallen kan Schoolinfo gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als Schoolinfo daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

  • De rechten van gebruikers ten aanzien van hun informatie

U heeft in lijn met de AVG WBP het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw eigen persoonsgegevens. Indien u van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres secretariaat@schoolinfo.nl of met het secretariaat via telefoonnummer 030-232 48 900.

  • Beveiliging van informatie

Schoolinfo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretariaat via secretariaat@schoolinfo.nl.

  • Aanpassingen van het privacy statement

Het kan zijn dat Schoolinfo in de toekomst besluit tot aanpassing van dit privacy statement. Mocht dat het geval zijn, dan zal Schoolinfo u hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde privacy statement. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring regelmatig te checken. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacy statement kan altijd op de website van Schoolinfo geraadpleegd worden.